Ενδομήτριος

Αυτός που βρίσκεται μέσα στη μήτρα. Αντίθετο του εξωμήτριου (αυτού που βρίσκεται εκτός μήτρας).