Κολοστομία

Προσωρινή ή μόνιμη σύνδεση του κόλου με το κοιλιακό τοίχωμα, ούτως ώστε τα κόπρανα να συλλέγονται σε ένα σακουλάκι κολλημένο στην κοιλιά.