Πολικό σωμάτιο

Το αποβαλλόμενο γενετικό υλικό που προκύπτει από τη κυτταρική διαίρεση του ωαρίου. Βλέπε Μείωση.