Σπερματοζωάριο

Το μικροσκοπικό κύτταρο που περιέχει το γενετικό υλικό του άρρενος και το αποθέτει στο γυναικείο γαμέτη, το ωάριο. Είναι ο αρσενικός γαμέτης.