Συγγενείς Ανωμαλίες

Προβλήματα ή καταστάσεις που υπάρχουν σε ένα άτομο από τη γέννησή του.